• BIST 10208.65
  • Altın 2395.066
  • Dolar 32.3403
  • Euro 34.7603
  • Siirt 16 °C

Siirt İhale İlanları - Siirt Üniversitesi Kuru Gıda Alımı İlanı

Siirt İhale İlanları - Siirt Üniversitesi Kuru Gıda Alımı İlanı
Siirt İhale İlanları Siirt Ajans yayınlamaya başlıyor. Siirt Üniversitesi 62 Kalemden oluşan kuru gıda alımı yapıyor. İhale metni Siirt Üniversitesi Resmi Web Sitesi'nde yayınlandı.

62 Kalemden Oluşan Kuru Gıda Alımı Yapılacaktır.

62 KALEMDEN OLUŞAN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMKURUMLARI SİİRT ÜNİVERSİTESİ
62 KALEMDEN OLUŞAN KURU GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkinayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/34578

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜSÜ 56100 SİİRT MERKEZ/SİİRT

b) Telefon ve faks numarası

:

4842231224/ DAHİLİ 3603-3606 - 4842232038

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

62 KALEMDEN OLUŞAN KURU GIDA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS MUTFAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜS MUTFAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURTALAN MESLEK YÜKSEK OKULU MUTFAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEK OKULU MUTFAK

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde işe başlanacaktır .

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜSÜ MERKEZİ KAFETERYADA BULUNAN İDARİ PERSONEL YEMEKHANESİ

b) Tarihi ve saati

:

10.03.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya SanayiOdası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya SanayiOdasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereğikayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imzabeyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzeresunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına aitolması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya notertarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriyedoğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRLE YAPILMIŞ OLAN TEK SÖZLEŞMEYE DAYALI KURU GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIŞI KABUL EDİLECEKTİR.(ET,SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİNE AİT DÜZENLENMİŞ OLAN İŞ DENEYİM BELGESİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyatesasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadeceyerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanınıngörülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜSÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞIİDARİ BİNASI SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER KAMPÜSÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPORDAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ BİNASI SATIN ALMA SERVİSİ adresine eldenteslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir. 
9. İsteklilertekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir malkalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir. 
10. İstekliler teklifettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutardageçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarakihaleye teklif verilemez. 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2187 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
GÜNCEL
ANKET
Hükümetin bölge için son aylardaki politikasından memnun musunuz?
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Siirt Ajans | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Sistemi: CM Bilişim